RADICENTER OÜ Asiakastietojen käsittelyn periaatteet

Asiakastietojen käsittelijä on Radicenter OÜ (jatkossa Radicenter) ja valtuutetut käsittelijät, jotka Radicenter on nimennyt. Tiedot valtuutetuista käsittelijöistä on saatavilla Radicenterin verkkosivuilla.

1. YLEISET MÄÄRITELMÄT

1.1. Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai organisaatiota, joka on tehnyt Radicenterin kanssa sopimuksen palvelujen käytöstä.

1.2. Henkilötiedot – Radicenterin keräämät tunnistettujen tai tunnistettavien luonnollisten henkilöiden tiedot.

1.3. Asiakkaan tiedot – Kaikki Radicenterin tiedossa olevat tiedot, mukaan lukien henkilötiedot ja palvelutiedot (esim. nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, viestintäkieli jne.).

1.4. Asiakastietojen käsittely mikä tahansa prosessi, johon liittyy asiakastietojen käsittely; mukaanlukien kerääminen, tallentaminen, muuttaminen, pääsyn mahdollistaminen, kyselyiden tekeminen, käyttö, lähettäminen ja hävittäminen.

1.5. Valtuutetut käsittelijät – henkilöt, jotka käsittelevät Radicenterin asiakkaiden tietoja, kuten verkkotunnusten rekisterit ja rekisteripalvelujen välittäjät.

2. ASIAKKAAN TIETOJEN KÄSITTELYN LAILLISUUS

2.1. Radicenter pitää asiakastietojen luottamuksellisuutta erittäin tärkeänä ja varmistaa, että asiakastietojen käsittely on laillista.

2.2. Asiakastietojen käsittely Radicenterissa noudattaa henkilötietosuojalain, sähköisen viestinnän lain ja asiakastietojen käsittelyn periaatteita.

2.3. Valtuutettujen käsitteleijen on noudatettava Radicenterin asiakastietojen käsittelyvaatimuksia.

3. ASIAKKAAN SUOSTUMUS

3.1. Radicenter käsittelee palvelun aikana kerättyjä tietoja asiakastietoja vain asiakkaan suostumuksella, paitsi jos Radicenterillä on laillinen velvoite välittää tällaisia ​​tietoja tai Radicenterin ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella.

3.2. Sopimuksen tai Radicenter palvelujen yleisten ehtojen voimaantulon jälkeen asiakas antaa Radicenterille suostumusken asiakasteietojen käsittelemiseksi yleisten sopimusehtojen ja Asiakastietojen käsittelyn periaatteiden mukaisesti.

4. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

4.1. Radicenter suojaa asiakastietoja asianmukaisten turvallisuus- ja luottamuksellisuussääntöjen mukaisesti ja on ottanut käyttöön tarvittavat organisaatio-, fyysiset ja IT-turvatoimet asiakastietojen suojelemiseksi.

4.2. Radicenter vaatii henkilöiltä, ​​joille asiakastietoja lähetetään, asiakkaan tietojenkäsittelyn periaatteiden suraamista ja vaatii että he noudattaisivat turvallisuus- ja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

4.3. Radicenter sallii pääsyn asiakastietoihin vain asianmukaisen koulutuksen ja valtuutukset saanelle henkilöstölle. Työntekijällä on oikeus käsitellä asiakastietoja vain siltä osin kuin hän tarvitsee niitä suorittamaan Radicenterin määräämiä tehtäv.

4.4. Asiakkaan on käytettävä palveluja, mukaan lukien asiakastilä, turvallisesti. Asiakas sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet pitääkseen asiakkaan salasanat ja käyttäjätunnukset salassa ja estämään kolmansien osapuolien käytön.

4.5. Radicenter ei ole vastuussa asiakastietojen tietoturvasta eikä ole vastuussa, jos asiakastiedot eivät ole suojattu, koska asiakas ei ole seurannut kohdan 4.4 velvoitteita (esimerkiksi asiakas on antanut salasanan tai käyttäjätunnuksen kolmannelle osapuolelle tai se on vuotanut kolmannen osapuolen palvelun kautta, jota asiakas käyttää). Tällöin asiakas on vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

5. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN TAVOITTEET

Radicenter käsittelee asiakkaan tietoja, jotta:

5.1. Tunnistetaan asiakas tai hänen laillinen edustaja;

5.2. Täytetään Radicenterin ja asiakkaan välistä sopimusta (esim. laskutus, verkkotunnusten rekisteröintiin liittyvä tiedonsiirto, teknisten muutosten ilmoittaminen palvelussa) tai varmistetaan, että asiakas täyttää sopimusehtoja (sähköpostiviestien lähettäminen);

5.3. Tarjotaan Radicenter palveluja asiakkaalle

5.4. Tarkistaa ja tarvittaessa korjaa tai täydentää asiakkaan antamia asiakastietoja;

5.5 Täyttää oikeudellisia velvoitteita (esim. asiakastietojen siirto oikeuslaitoksille kuten poliisi tai tuomioistuin);

6. ASIAKASTIEDOT

Radicenter käsittelee muun muassa seuraavia asiakastietoja:

6.1. Henkilökohtaiset tiedot (esim. nimi, henkilötunnus, syntymäaika jne.);

6.2. Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.);

6.3. Tiedot asiakkaan kanssa tehdyistä sopimuksista (mukaan lukien asiakkaan oikeuksien ja velvoitteiden täyttäminen, hakemukset jne.);

6.4. Laskutustiedot (laskut ja vastaanotetut / vastaanotetut maksut, maksujen ajat, laskutusmenetelmät jne.);

7. TIETOJEN JULKISTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

7.1. Radicenter julkistaa tai siirtää asiakastietoja:

7.1.1. Valtuutetuille käsittelijöille;

7.2. Radicenter julkistaa asiakkaan tiedot kolmansille osapuolille vain siltä osin kuin se on tarpeellista asiakkaan tietojenkäsittelyn periaatteiden kohdassa 5 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

7.3. Radicenter on velvollinen luovuttamaan asiakkaan tiedot lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti (esim. tietojen siirto oikeuslaitoksille, verotus- ja tullihallitukselle, poliisille).

7.4. Radicenter luovuttaa maksamiseen tarvittavat tilauksen/asiakastiedot Radicenterin maksukäsittelykumppanille: Maksekeskus AS.

8. ASIAKASTIETOJEN TALLENTAMINEN

8.1. Radicenter pidättää itsellään oikeuden tallentaa kaikki asiakkaan tekemät ilmoitukset viestintälaitteilla (esim. tietokoneella) sekä muut asiakkaan suorittamasta toiminnat ja tarvittaessa käyttää tällaisia ​​tietoja asiakkaan pyyntöjen vahvistamiseksi sekä muihin kohdassa 3 mainittuihin tarkoituksiin.

9. ASIAKASTIETOJEN MUUTTAMINEN JA ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN LOPETTAMINEN

9.1. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Radicenterille viipymättä kaikista muutoksista asiakastiedoissa.

9.2. Radicenter käsittelee asiakkaiden tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakastietojen käsittelyn tavoitteiden saavuttamiseksi tai laillisesti sitovien velvoitteiden täyttämiseksi.

10. ASIAKKAAN OIKEUKSIEN SUOJELU

10.1. Asiakkaalla on oikeus tutustua Radicenterin keräämiin tietoihin ja saada tietoja näiden tietojen käytöstä lainsäädännön mukaisesti.

10.2. Asiakkaalla on oikeus kieltää sähköisten yhteystietojensa käyttö palvelujen suoramarkkinointiin sähköisen viestinnän verkon kautta (esimerkiksi Radicenterin uutiskirjeet).

10.3. Jos asiakas havaitsee, että Radicenter on loukannut hänen oikeuksiaan asiakastiedon käsittelyssä, hänellä on oikeus vaatia oikeuksien loukkaamisen lopettamista Radicenteriltä.

10.4. Asiakkaalla on oikeus ottaa yhteyttä Viron tietosuojan Tarkastusviraston (verkkosivusto: www.aki.ee), jos hän kokee, että hänen henkilötietojen käsittely loukkaa hänen oikeuksia ja

sovellettavaa lakia.

11. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYYN PERIAATTEIDEN MUUTTAMINEN

11.1.Radicenterillä on oikeus päivittää näitä asiakastietojen käsittelyperiaatteeita milloin tahansa lainsäädännön, telekommunikaatiokäytännön ja Radicenter-palvelujen muutosten perusteella.

Radicenter 2024
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita toiminnallisuuteen ja muihin tarkoituksiin. Tämän sivuston käyttö tarkoittaa evästeiden hyväksymistä.
Hyväksyn.